هشتمین کارگاه آموزشی برنامه‌سازی تلویزیون و رسانه‌ها