چهارمین دوره آموزشی برنامه سازی تلویزیونی و رسانه ای ورود، حضور و ماندگاری در رسانه ها