برش

سال تولید: 1377
سمت: کارگردان و مجری

عنوان مجله‌ای علمی است که هر قسمت آن مروری به رویدادهای مهم علمی کشور داشت و درباره هر کدام از
آنها به بحث و گفتگو نشست.

تماشای برش

پیام ابراهیم پور
رسم عاشقی
برش
همدم یاس
معبری در آسمان
مستند جاده
جهش