شبکه قم

شبکه قم
عنوان برنامه: چارسوق
سال: 1394
سمت: تهیه کننده و کارگردان
این برنامه ای اقتصاد شهروندی است که با توجه به قابلیت های فرهنگی، هنری، اقتصادی و خدمات اجتماعی استان قم به معرفی مدیران موفق و کارآفرینان این شهر پرداخت.