شبکه تبرستان

شبکه تبرستان
عنوان برنامه: وارش
سال: 1396
سمت: مجری
این ویژه برنامه در ماه مبارک رمضان به صورت زنده به مدت 70 دقیقه هر شب لحظاتی پیش از افطار از قلعه فرح آباد روی آنتن شبکه استانی مازندران رفت.